Gravfelt fra jernalder

På høydepunktet langs Eggevammen ligger et av våre viktigste og mest kjente gravfelt fra jernalderen. Hele feltet, som i dag består av 33 gravminner, strekker seg over en lengde på 1.3 km.

Gravfeltet kan deles i tre områder. Den østlige delen av feltet (Ølvisheim), som dateres til romersk jernalder (0-400 e.Kr), består i dag av fem steinlagte ringer og noen mindre gravhauger. Opprinnelig har det vært minst 8 steinringer og flere hauger. Ringene består av en større sirkelformet ring av store stein omkring et kompakt steindekke, og er opptil 29 meter i diameter. Alle steinringene, som er en relativt sjelden gravtype, er undersøkt arkeologisk. De inneholdt graver med svært rikt gravgods i form av bl.a. våpensett, gullringer og importerte bronsekar (gravurner). Funnene indikerer at det er personer med høy status som er gravlagt i disse steinringene.

xlvisheim.jpg_1919287252Det midterste gravfeltene her har en typisk beliggenhet på den smaleste delen av åsryggen, godt synlig fra alle kanter. Sjøen sto ca 8 meter høyere på 200-300-tallet enn i dag, og Eggevammen stakk derved som en karakteristisk lang og smal tange ut i fjorden. Hvor husene på gården lå på denne tiden vet vi ennå ikke. Gravene i denne delen av gravfeltet på Egge er fra vikingtid, og består i dag av 6 gravhauger. Funnene, som er gjort ved arkeologiske utgravinger, stammer fra 800- og 900-tallet. Et nå tapt funn gjort i 1855 bestod av to økser og to sverd, antakelig fra 800-tallet. Senere funn, bl.a. to sverd, en saks og en oval bronsespenne, kan dateres til 900-tallet.

Under grøftegraving i 1981 støtte man på en grav i vestkanten av veien. Det var en branngrav der den døde var lagt i en båt – svært rikt utstyrt for livet etter døden. Funnene bestod bl.a. av et tveegget sverd med sølvdekor – Eggesverdet –  to spydspisser, jernøks, rester av skjold (skjoldbue), pilespisser, et bissel og spillebrikker av bein. Av båten var bare ca 560 jernnagler tilbake. Graven er datert til siste halvdel av 900-tallet, og er en av de yngste hedenske gravene vi kjenner. En bautastein på kirkegården hører også til gravfeltet.

Eggesverdet

Eggesverdet.jpg_189352207Den vestlige delen av gravfeltet på høydedraget av Eggevammen består i dag av 9 gravhauger, som kan dateres til tiden ca 300-600 e.Kr. (romersk jernalder/folkevandringstid). De fleste haugene er undersøkt og har inneholdt branngraver. To av gravene ble utgravd i 1963, og i en av dem ble det funnet en fingerring av elektron (blanding sølv/gull). Ringen dateres til 300-tallet. Man regner med at gravene på denne delen av Eggevammen er ca 100 år yngre enn gravene i feltet lengt møt øst (Ølvisheim). Grunnen til at de to gravfeltene ligger så langt fra hverandre er ukjent.

For mer informasjon om kulturminner i Steinkjer se http://www.steinkjer-kommune.net/eggevandring/egge/index.php